Наукова діяльність кафедри рослинництва

ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КАФЕДРИОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИПЕРЕЛІК ТЕМ ГОСПДОГОВІРНОЇ ТЕМАТИКИПЕРЕЛІК ЗАХИЩЕНИХ ДОКТОРСЬКИХ ТА КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТНАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИПАТЕНТИ, СВІДОЦТВА Й АВТОРСЬКІ ПРАВАНАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ ЗІ ЗДОБУВАЧАМИНАУКОВИЙ ГУРТОК КАФЕДРИ
 1. Науково-дослідна робота (ініціативна) на тему «Формування високопродуктивних посівів зернових, бобових, технічних, біоенергетичних культур, кормових і лікарських рослин», № державної реєстрації 0117U004238.
 2. Науково-дослідна робота (ініціативна) на тему «Агроекологічне обґрунтування та розробка зонально-адаптивних технологій вирощування сільськогосподарських культур для умов Східного Лісостепу та Північного Степу України», № державної реєстрації 0121U100544.

Основним науковим напрямом кафедри протягом більш ніж сторіччя традиційно залишається агроекологічне обґрунтування комплексу заходів, що забезпечують формування сталих і високоякісних урожаїв польових культур.

Серед проблемних питань – вивчення біології сільськогосподарських рослин і розроблення на цій основі найбільш досконалих технологій вирощування, спрямованих, з одного боку, на екологізацію виробництва, а з другого – на максимально можливе розкриття ресурсного потенціалу культур.

За безпосередньою участю кафедри рослинництва у співпраці з інститутами НААН України розроблено і впроваджено в сільськогосподарське виробництво високоефективні технології:

 • українська інтенсивна технологія виробництва буряків цукрових;
 • удосконалення прийомів вирощування квасолі;
 • енерго- й ресурсоощадна технологія вирощування пшениці озимої;
 • адаптивна технологія вирощування пшениці ярої;
 • удосконалення прийомів вирощування кукурудзи;
 • удосконалення ресурсоощадних, екологічно безпечних технологій вирощування сої, розробка засобів реалізації генетичного потенціалу культури;
 • формування високопродуктивних посівів сочевиці;
 • технологія підвищення продуктивності цукрових буряків з використанням фізіологічно активних речовин;
 • удосконалення прийомів вирощування сорго;
 • перспективний високоякісний смужковий спосіб сівби зернових і бобових культур на основі звуження міжрядь до 9–10 см замість15 см;
 • удосконалення ресурсоощадних, екологічно безпечних технологій вирощування пшениці ярої і нішевих олійних культур (гірчиця біла, льон олійний);
 • енергоощадна технологія вирощування цукрових буряків на базі інтегрального трактора ХТЗ.
 1. Оцінка біологічної ефективності застосування технології БіоВіт (препаратів Пледж, ЗП та МікоАпплай) на сої, договір № 02/18/Д від 26.04.2018 р.
 2. Випробування нових високоефективних комплексних добрив і біостимуляторів компанії ТОВ «ФЕРТЧЕМ» на посівах пшениці озимої в умовах Східного Лісостепу України, договір № 1 від 20.09.2019 р.
 3. Вплив різних формуляцій високоефективних комплексних гранульованих добрив виробництва ТОВ «ФЕРТЧЕМ» на ріст, розвиток і врожайність соняшнику в умовах Східного Лісостепу України, договір № 2 від 29.04.2020 р.
 4. Вплив різних формуляцій високоефективних комплексних гранульованих добрив виробництва ТОВ «ФЕРТЧЕМ» на ріст, розвиток і врожайність зерна сої в умовах Східного Лісостепу України, договір № 3 від 29.04.2020 р.

У цілому кафедра підготувала 18 докторів і понад 140 кандидатів наук, з них 19 – для країн Європи, Азії, Африки, Латинської Америки.

Під керівництвом:

 • Миколи Миколайовича Кулешова підготовлено 5 докторів і 70 кандидатів наук;
 • Григорія Васильовича Пилипця – 5 докторів і 15 кандидатів наук;
 • Володимира Сергійовича Цибулька – 3 доктори і 15 кандидатів наук;
 • Михайла Архиповича Бобро – 16 кандидатів наук (Корнієнко С.І., Рожков А.О., Тітаренко В.П., Слободюк Т.С., Собко М.Г., Сухова Г.І., Куцегуб Г.О., Кощляк Л.В., Гарибо Ахмед Гарибо, Алекс Бачассі, Амін Мохамед Бабанді, Андріануеліна Тахірі Хасін, Саїд Мохамед Саїд, Чонг Еан, Етьєн Бітсінду, Мішель Батамуссі);
 • Миколи Костянтиновича Їжика – двох кандидатів наук (Швиденко М.В., Скоромний С.В.);
 • Ганни Кіндратівни Фурсової – одного кандидата наук (Абдель Хассан);
 • Артура Олександровича Рожкова – чотирьох кандидатів наук (Чернобай С.В., Свиридова Л.А., Воропай Ю.В., Міхєєва О.О.);
 • Євгена Миколайовича Огурцова – трьох кандидатів наук (Міхєєва В.Г., Клименко І.В., Белинский Ю.В.).

Захищені дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук:

 1. Бобро Михайло Архипович «Гидразид малеиновой кислоты как средство повышения продуктивности сахарной свеклы», 06.01.09 – Рослинництво, Харківський сільськогосподарський інститут ім. В. В. Докучаєва, м. Харків, 1975 р.
 2. Рожков Артур Олександрович «Агробіологічні основи формування продуктивності пшениці твердої ярої та тритикале ярого в Лівобережному Лісостепу України», 06.01.09 – Рослинництво, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, 2014 р.

Захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

 1. Огурцов Євгеній Миколайович «Порівняльна продуктивність сої і гороху при оптимальній технології вирощування в умовах Лівобережного Лісостепу України», 06.01.09 – Рослинництво, Інститут рослинництва, селекції і генетики ім. В. Я. Юр’єва, м. Харків, 1985 р.
 2. Чигрин Ольга Василівна «Урожайність і якість зерна озимої пшениці залежно від попередників, строків сівби і норм висіву в умовах Лівобережного Лісостепу України», 06.01.09 – Рослинництво, Інститут рослинництва, селекції і генетики ім. В. Я. Юр’єва, м. Харків, 1985 р.
 3. Бухало Василь Якович «Действие гербицидов на всхожесть семян сорных растений, находящихся в птичьем помете, и урожайность сельскохозяйственных культур в севообороте», 06.01.01 – Загальне землеробство, Українська сільськогосподарська академія (нині НУБіП), м. Київ, 1988 р.
 4. Поташова Лариса Миколаївна «Екологічно безпечна технологія вирощування квасолі на чорноземах Східного Лісостепу України», 06.01.09 – Рослинництво, Інститут землеробства НААН, смт. Чабани, Київська обл., 2000 р.
 5. Сухова Галина Іванівна «Продуктивність сочевиці залежно від елементів технології вирощування в умовах Східного Лісостепу України», 06.01.09 – Рослинництво, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, м. Київ, 2013 р.
 6. Свиридова Людмила Андріївна «Формування продуктивності гібридів сорго зернового залежно від норм висіву та способу сівби у Східному Лісостепу України», 06.01.09 – Рослинництво, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, м. Харків, 2019 р.
 7. Міхєєв Валентин Григорович «Продуктивність сої залежно від застосування регуляторів росту, десикації та сенікації посівів в умовах Лівобережного Лісостепу України», 06.01.09 – Рослинництво, Національний науковий центр “Інститут землеробства УААН”, смт. Чабани, Київська обл., 2009 р.
 8. Гепенко Олександра Вікторівна «Нормування технологічного навантаження на чорнозем типовий лівобережної частини Лісостепу України», 06.01.03 – Агроґрунтознавство і агрофізика, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, м. Харків, 2013 р.
 9. Воропай Юлія Володимирівна «Формування продуктивності сортів нуту залежно від норм висіву та способів сівби у Східному Лісостепу України», 06.01.09 – Рослинництво, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, м. Харків, 2021 р.
 10. Деревянко Ірина Олександрівна «Селекційна цінність вихідного матеріалу ячменю ярого за посухостійкістю та продуктивністю в умовах східної частини Лісостепу України», 06.01.05 – Селекція і насінництво, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва, м. Харків, 2021 р.

Найбільш вагомі видання кафедри до 2016 р.:

 1. Будрин П. В. Бобовые зерновые растения. Культура гороха, бобов конских, чечевицы, фасоли, люпина и других растений: монография. Москва, 1920. 190 с.
 2. Пилипець Г. В. Еспарцет: монографія. Київ Укрсільгоспвидав, 1953. 15 с.
 3. Кулешов Н. Н. Кукуруза: монография. Москва, 1958. 156 с.
 4. Пилипец Г. В. Квадратный способ возделывания сахарной свеклы: монография. Харьков, 1959. 108 с.
 5. Кулешов Н. Н. Путь к высоким урожаям кукурузы: монография. Москва, 1961. 200 с.
 6. Коренев Г. В. Биологическое обоснование сроков и способов уборки хлебов: монография. Киев, 1967. 149 с.
 7. Якименко О. П. Просо: монография. Москва, 1975.
 8. Якименко О. П. Гречиха: монография. Москва, 1982.
 9. Цыбулько В. С. Трофические закономерности фотопериодизма растений: монография. Киев: Наук. думка, 1978. 208 с.
 10. Шапоренко П. Д. Биологические основы селекции и семеноводства перспективних кормових культур: монография. Киев, 1992. 229 с.
 11. Цыбулько В. С. Метаболические закономерности фотопериодической реакции растений: монография. Киев, 1998. 181 с.
 12. Огурцов Є. М. Соя у Східному Лісостепу України: монографія. Харків, 2008. 270 с.
 13. Рожков А. О. Яра пшениця у Східному Лісостепу України: монографія. Харків: Майдан, 2010. 232 с.
 14. Вовченко Ю. В. Гірчиця: Біологія формування врожаю на насіннєутворення: монографія. Харків, 2012. 127 с.
 15. Рожков А. О., Пузік В. К., Каленська С. М., Бобро М. А. Формування продуктивності тритикале ярого в Лівобережному Лісостепу України: колект. монографія. Харків: Майдан, 2014. 340 с.
 16. Рожков А. О., Пузік В. К., Каленська С. М. та ін. Управління продуктивністю посівів пшениці твердої ярої в Лівобережному та Північному Лісостепу України: колект. монографія. Харків: Майдан, 2015. 434с.

Найбільш вагомі видання кафедри за 2016–2021 рр.:

Статті у виданнях, індексованих у наукометричних базах даних Scopus / Web of Science Core Collection:

 1. А. Rohkov, L. Pusik, V. Pusik, N. Lyubymova, V. Bondarenko, O. Sergienko. Preservation of parsnip root vegetable depending on the degree of ripeness, varietal features and storage techniques Eastern-European journal of Enterprise Technologies. Technology and equipment of food production. 1/11(97)2019. Р. 34‒41.
 2. А. Rohkov, L. Pusik, V. Pusik, V. Vlasovets, L. Gaevaya, N. Lyubymova, I. Safronska. Studying the loss of mass by cauliflower depending on agrobiological factors, varietal features and package technique. Eastern-European journal of Enterprise Technologies. Technology and equipment of food production. 2/11(98). 2019. P. 22‒31.
 3. А. Rohkov, L. Pusik, V. Pusik, V. Vlasovets, L. Gaevaya, N. Lyubymova, I. Safronska. Study of mass losses of cauliflower at storage depending on a packing wayEureka: Life sciences. № 2(2019). P. 3‒10.
 4. А. Rohkov, L. Pusik, V. Pusik, N. Lyubymova, V. Bondarenko, O. Sergienko. Study of the influence of the ripeness degree of parsnip roots and storage method on theirEureka: Life sciences. № 1(2019). P. 12‒20.
 5. А. Rohkov, L. Karpuk, E. Ogurtsov, O. Mikheeva, O. Romanov, M. Mamatov, I. Derevianko. Yield of soybean varieties depending on the combination of different sowing methods and seeding rates in the Eastern Forest-Steppe of Ukraine. EurAsian Journal of BioSciences, Eurasia J Biosci 14. 2049-2060 (2020)
 6. А. Rohkov, M. Kulyk, O. Kalinichenko, A. Taranenko, O. Onopriienko. Effect of winter variety, hydrothermal coefficient (HTC) and thousand kernel weight (TKW) on protein content, grain and protein yield. Agronomy Research 18(IV). 2020. P. 1996‒2009.
 7. А. Rohkov, T. Mohammed, L. Karpuk, L. Sviridova, M. Shevchenko, E. Ogurtsov, T. Romanova, O. Bragin, G. Kutsegub. The influence of seed sowing norms rate and row spacing on the yield of sorghum grain grown at eastern forest-steppe of UkraineInternational Journal of Postharvest Technology and Innovation (IJPTI), Vol. 7. No. 3. 2020.
 8. Prysiazhniuk O. I., Slobodianiuk S. V., Topchii O. V., Sukhova H. I., Karpuk L. M., Kryvenko А. I., Svystunova I. V., Pavlichenko A. A. Peculiarities of the lentil productivity formation underthe use of nitrogen-fixing and phospnate-mobilizing microorganisms. Bulletin the National academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. Volume 4. Number 386 (2020). 81-89. DOI: 10.32014/2020.2518-1467.107
 9. Pusik L., Pusik V., Postnov G., Safronska I., Ilina N., Lyubymova N., Sukhova G., Hrynova Y. The effect of storing temperature and variety features on the culinary properties of potato. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(11 (107)), 43-53, 2020. doi: 10.15587/1729-4061.2020.214930

Монографії:

 1. Пащенко В.Ф., Корниенко С.И., Рожков А.А. и др. Научные основы обработки почвы в системе рационального возделывания зерновых и овощных культур: монография. Харьков, 2016. 320 с.
 2. Пащенко В.Ф., Корниенко С.И., Рожков А.А. и др. Научные основы процессов обработки почвы в системе рационального возделывания зерновых и овощных культур: монография. Харьков, 2016. 320 с.
 3. Огурцов Є.М., Міхєєв В.Г., Бєлінський Ю.В. та ін. Адаптивна технологія вирощування сої у Східному Лісостепу України: колект. монографія. Харків, 2016. 272 с.

Cтатті в наукових періодичних виданнях інших держав:

L. Pusik, V. Pusik, G. Postnov, I. Safronska, N. Ilina, N. Lyubymova, G. Sukhova, Yana Hrynova. Study of preservation of potatoes. No 6/(2019), «EUREKA: Life Sciences» (Food Science and Technology) Number, р. 23–31. DOI: 10.21303/2504-5695.2020.001524

Cтатті в наукових фахових виданнях України (категорія А, Б, В):

 1. Воропай Ю.В., Рожков А.О. Вплив норм висіву та способів сівби на формування симбіотичного апарату нуту. Вісн. ЦНЗ АПВ Харків. обл., 2019. Вип. 26. С. 11–17.
 2. Рожков А.О., Бобро М.А., Рижик Т.В. Урожайність зерна пшениці м’якої озимої залежно від впливу строків сівби та норм висіву. Вісн. аграр. науки Причорномор’я. Миколаїв, 2016. Вип. 1 (88). Т.1. Ч. 2. С. 69–81.
 3. Рожков А.О., Бобро М.А., Рижик Т.В. Формування продуктивності колоса рослин пшениці озимої залежно від строку сівби та норми висіву. Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. 2016. № 1‒2. С. 44–49.
 4. Рожков А.О., Бобро М.А., Рижик Т.В. Формування продуктивності колоса рослин пшениці озимої залежно від строку сівби та норми висіву. Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. 2016. № 1‒2. С. 44–49.
 5. Рожков А.О., Воропай Ю.В. Виживаність рослин нуту залежно від норм висіву і способу сівби у Східному Лісостепу України. Вісн. ХНАУ. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». 2018. № 2. С. 133–143.
 6. Рожков А.О., Воропай Ю.В. Вплив норм висіву та способів сівби на урожайність та якість насіння нуту. Вісн. ХНАУ. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». 2019. № 1. С. 99–106.
 7. Рожков А.О., Воропай Ю.В. Вплив норм висіву та способів сівби на урожайність та якість насіння нуту. Вісн. ХНАУ. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». 2019. № 1. С. 99–106.
 8. Рожков А.О., Воропай Ю.В. Вплив норм висіву та способів сівби на тривалість періоду вегетації рослин нуту. Вісн. ХНАУ. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». 2019. № 2. С. 216–224.
 9. Рожков А.О., Воропай Ю.В. Зернова продуктивність нуту залежно від норм висіву та способів сівби у Східному Лісостепу України. Вісн. ХНАУ. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». 2017. Вип. 2. С. 166–176.
 10. Рожков А.О., Воропай Ю.В. Кількість бобів і насіння на одній рослині нуту залежно від норм висіву та способів сівби. Вісн. ХНАУ. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». 2018. Вип. 1. С. 135–147.
 11. Рожков А.О., Гутянський Р.А. Динаміка формування площі листя рослин ячменю ярого залежно від впливу норми висіву та позакореневих підживлень. Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. 2017. № 4. С. 32‒38.
 12. Рожков А.О., Дьяконов С. А., Пахучий А. Н. Средства механизации в перспективных технологиях выращивания зерновых культур. «Інженерія природокористування»: Наук. журн. Харків, 2016. № 1(5). С. 53–58.
 13. Рожков А.О., Міхєєва О.О. Польова схожість насіння та густота рослин сої залежно від норми висіву та ширини міжрядь у Східному Лісостепу України. Вісн. ХНАУ. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». 2017. № 2. С. 119‒130.
 14. Рожков А.О., Міхєєва О.О. Продуктивність різних сортів сої залежно від норм висіву і способів сівби. Вісн. ХНАУ. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». 2016. № 2. С. 105–115.
 15. Рожков А.О., Міхєєва О.О., Міхєєв В.Г. Виживаність рослин сої залежно від комплексного впливу способу сівби та норми висіву насіння в Східному Лісостепу України. Наук.-техн. бюл. Ін-ту олійн. культур НААН. 2019. № 28. С. 130–139.
 16. Рожков А.О., Міхєєва О.О., Міхєєв В.Г. Динаміка наростання площі листкової поверхні рослин сої залежно від норм висіву і способів сівби. Біоресурси і природокористування. Київ. 2019. Т. 11. № 1‒2. С. 77‒88.
 17. Рожков А.О., Міхєєва О.О., Міхєєв В.Г. Кількість і маса бульбочок на коренях сої залежно від норми висіву насіння і ширини міжрядь. Селекція і насінництво, 2020. № 117. С. 186–198.
 18. Рожков А.О., Пузік В.К., Каленська С. М., Пузік Л.М., Попов С.І. Урожайність рослин тритикале ярого залежно від впливу комплексних позакореневих підживлень. Вісн. ХНАУ. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». 2016 р. № 1. С. 79–90.
 19. Рожков А.О., Рижик Т.В. Вплив строків сівби та норм висіву на польову схожість і виживаність пшениці озимої. Селекція і насінництво. 2018. № 113. С. 218–228.
 20. Рожков А.О., Романов О.В., Брагін О.М., Пономарьова М.С., Ларченко М.І., Романова Т.А. Економічна ефективність підживлень посівів пшениці озимої в умовах ФГ «Лучисте-2а». Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2019. Випуск № 4. Том 1/2. С. 23–34.
 21. Рожков А.О., Свиридова Л. А. Польова схожість насіння і виживаність рослин сорго зернового залежно від впливу норми висіву та способу сівби. Вісн. ХНАУ. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». 2017. № 1. С. 99‒109.
 22. Рожков А.О., Свиридова Л.А. Варіабельність структурних показників волотей гібридів сорго зернового залежно від норми висіву насіння та способу сівби. Вісн. ХНАУ. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». 2017. № 2. С. 63‒71.
  22. Рожков А.О., Свиридова Л.А. Вплив норм висіву, способів сівби та погодних умов вегетації на врожайність зерна гібридів сорго зернового. Селекція і насінництво. 2018. № 112. С. 124–132.
 23. Рожков А.О., Свиридова Л.А. Оцінка розвитку посівів сорго зернового за фенологічними спостереженнями. Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. 2017. № 4. С. 18‒24.
 24. Рожков А.О., Свиридова Л.А. Польова схожість насіння і виживаність рослин сорго зернового залежно від впливу норми висіву та способу сівби. Вісн. ХНАУ. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». 2017. № 1. С. 99‒109.
 25. Рожков А.О., Труш О.К. Польова схожість насіння та збереженість рослин квасолі залежно від норми висіву насіння. Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. 2018. № 4. С. 30‒36.
 26. Рожков А.О., Труш О.К. Польова схожість насіння та збереженість рослин квасолі залежно від передпосівної обробки насіння. Вісн. ХНАУ. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». 2018. № 1. С. 215‒224.
 27. Рожков А.О., Труш О.К. Урожайність квасолі залежно від норми висіву насіння в Східному Лісостепу України. Зб. наук. пр. Уман. нац. ун-ту садівництва. 2019. Вип. 94. № 1. С. 165–174.
 28. Рожков А.О., Чернобай С.В. Урожайність ячменю ярого залежно від норми висіву та проведення позакореневих підживлень. Зб. наук. пр. Уман. нац. ун-ту садівництва. 2018. Вип. 92. № 1. С. 263–271.
 29. Сухова Г.І., Бухало В.Я. Вплив погодних умов та елементів технології на симбіотичну продуктивність сочевиці в умовах східного Лісостепу України. Вісн. ХНАУ. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». 2016. № 3. С. 55–61.
 30. Сухова Г.І., Бухало В.Я. Вплив позакореневого підживлення рослин на урожайність сочевиці в умовах Східного Лісостепу України. Вісн. ХНАУ. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». 2019. № 2. С. 208–214.
 31. Сухова Г.І., Бухало В.Я. Формування програмованого врожаю сочевиці на зерно залежно від сортових особливостей в умовах східного лісостепу України Вісн. ХНАУ. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». 2017. № 1. С. 13–21.
 32. Чигрин О. В., Фендрикова О.О. Урожайність соняшнику залежно від застосування препарату Піктор. Вісн. ХНАУ. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». 2019. № 1. С. 89–98.
 33. Чигрин О.В., Лабинцева Н.Е. Формування продуктивності соняшнику залежно від способу сівби у СТОВ «Гусарівське» Балаклійського району Харківської області. Вісн. ХНАУ. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». 2018. № 2. С. 144–154.
 34. Чигрин О.В., Михєєв В.Г., Підгорна В.В. Формування продуктивності пшениці озимої залежно від попередників в ТОВ “Аграрний дім імені Горького” Сахновщинського району Харківської області. Вісн. ХНАУ. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». 2017. № 2. С. 101–111.
 1. Деревянко І.О, Турчинова Н.П. Свідоцтво Національного центpу генетичних pесуpсiв pослин Укpаїни № 1701. Лінія L 626 (80 % авторства).
 2. Деревянко І.О, Турчинова Н.П. Свідоцтво Національного центpу генетичних pесуpсiв pослин Укpаїни № 1702. Лінія L 651 (80 % авторства).
 3. Деревянко І.О, Турчинова Н.П. Свідоцтво Національного центpу генетичних pесуpсiв pослин Укpаїни № 1703. Лінія L 652 (80 % авторства).
 4. Деревянко І.О, Турчинова Н.П. Свідоцтво Національного центpу генетичних pесуpсiв pослин Укpаїни № 1704. Лінія L 326 (80 % авторства).

Викладачі кафедри рослинництва здійснюють керівництво підготовкою здобувачами наукових робіт для участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, наукових публікацій для участі у всеукраїнських та міжнародних конференціях і семінарах різних рівнів.

Переможцями І туру Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт з різних галузей знань і спеціальностей стали:

у 2020/21 навчальному році:

Могилевська Вікторія Володимирівна – здобувач другого (магістерського) рівня за роботу під шифром «Гібриди сорго» (керівники – доценти Свиридов А. М., Свиридова Л. А.), диплом І ступеня;
Ємець Олександр Віталійович – здобувач другого (магістерського) рівня за роботу під шифром «Ячмінь ярий» (керівник – доцент Міхєєв В. Г.), диплом ІІ ступеня.

Переможцями І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з різних галузей знань і спеціальностей стали:

у 2020/21 навчальному році:

Жерновський Максим Сергійович – здобувач другого (магістерського) рівня за роботу під шифром «Соя – бур’яни» (керівник – доцент Міхєєв В. Г.), диплом І ступеня.

у 2019/20 навчальному році:

Волков Андрій Юрійович – здобувач другого (магістерського) рівня за роботу під шифром «Сорго зернове» (керівник – доцент Свиридова Л. А.), диплом І ступеня.

у 2018/19 навчальному році:

Шарафанова Ірина Миколаївна – магістрантка за роботу під шифром «Пивоварний ячмінь» (керівник – старш. викладач Деревянко І. О.), диплом І ступеня.

Студентський науковий гурток «Рослинництво» – одна з форм наукової діяльності студентів Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, спрямована на розширення наукового потенціалу й формування навичок науково-дослідної діяльності в студентів у вільний від навчання час або спеціально відведений час.

Керівник студентського наукового гуртка «Рослинництво»
Бобро Михайло Архипович, доктор с.-г. наук, професор
E-mail: roslynnytstva@gmail.com
тел: +38 (0572) 99-77-40

Метою роботи студентського наукового гуртка «Рослинництво» є: виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково- дослідної роботи студентів; підвищення рівня наукової підготовки студентів та придбання навичок наукової роботи; поглиблення досліджень з проблематики наукової діяльності кафедри за участю студентів; організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань.

Завданнями діяльності гуртка «Рослинництво» є: залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до науково-дослідної роботи; організація науково-дослідної роботи і створення сприятливих умов для розкриття наукового та творчого потенціалу членів гуртка; поглиблене вивчення студентами обраної теми; забезпечення активної участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращу наукову працю, наукових семінарів; сприяння розширенню університетського, регіонального, всеукраїнського та міжнародного студентського співробітництва у сфері науки та інновацій; формування в студентів інтересу до наукової творчості, навчання методики й способів самостійного вирішування наукових завдань і навичок роботи в наукових коллективах; підготовка майбцтніх наукових і науково-педагогічних кадрів.