Вчена рада

Державного біотехнологічного університету

Загальна інформаціяСклад вченої радиДіяльність вченої радиРішення вченої радиПрисвоєння вчених звань

Вчена рада Державного біотехнологічного університету є колегіальним органом і створюється для вирішення основних питань його діяльності в кількості до 150 осіб.

Вчену раду очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та вчене звання, на строк діяльності вченої ради. Заступник голови вченої ради та вчений секретар вченої ради обираються за поданням обраного голови вченої ради прямим відкритим голосуванням.

До складу вченої ради входять за посадами ректор, проректори, керівники навчально-наукових інститутів, декани факультетів, учений секретар, головний бухгалтер, директор бібліотеки, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників університету, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників університету і працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, асистентів-стажистів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування університету відповідно до квот, визначених статутом університету.

Голова вченої ради
Одарченко Андрій Миколайович
професор кафедри харчових технологій продуктів з плодів, овочів і молока та інновацій в оздоровчому харчуванні
доктор технічних наук, професор
Михайлов Валерій Михайлович Заступник голови вченої ради
Михайлов Валерій Михайович
проректор з наукової роботи
професор кафедри обладнання, інжинірингу переробних і харчових виробництв
доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України,
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Контактна інформація:
📞 +38 (050) 14-02-629
📩 vami2209@gmail.com
Вчений секретар
Головань Лариса Володимирівна
завідувач кафедри екології та біотехнологій в рослинництві
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Контактна інформація:
📞 +38 (050) 98-27-032
📩 Golovanlarisa14@gmail.com