Дегтярьов Василь Володимирович

Доктор наук Професор Завідувач кафедри ґрунтознавства

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

1983 р. – закінчив   Харківський    сільськогосподарський    інститут    імені В. В. Докучаєва;
1983 р. – асистент кафедри ґрунтознавства Харківського сільськогосподарський інститут імені В. В. Докучаєва;
1983-1987 рр. – аспірант кафедри ґрунтознавства Харківського сільськогосподарський інститут імені В. В. Докучаєва без відриву від виробництва;
1987 р. – захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 06.01.03 – Агроґрунтознавство і агрофізика;
1991 р. – доцент кафедри ґрунтознавства;
1993-2001 рр. – заступник проректора з заочного навчання ХНАУ ім. В. В. Докучаєва;
2000 р. – член-кореспондент Міжнародної академії наук екології і безпеки життєдіяльності;
2001-2013 рр. – декан факультету агрохімії та ґрунтознавства Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва;
2006 р. – професор університету;
2010 р. – захистив докторську дисертацію за спеціальністю 06.01.03 – Агроґрунтознавство і агрофізика;
2012 р. – присвоєно вчений ступінь професора по кафедрі ґрунтознавства;
2013-2016 рр. – перший проректор Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва;
2016 р. – завідувач кафедри ґрунтознавства Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва;
2021 р. – завідувач кафедри ґрунтознавства Державного біотехнологічного університету.

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Викладає навчальні курси «Ґрунтознавство», «Охорона ґрунтів і відновлення їх родючості», «Охорона і відновлення родючості ґрунтів»

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Тема кандидатської дисертації – «Порівняльні дослідження кількісних і якісних змін гумусу у ґрунтах під впливом їх сільськогосподарського використання»;
Тема докторської дисертації – «Колоїдно-хімічна характеристика акумулятивного ґрунтотворення і рівня родючості природних й агрогенних чорноземів Лівобережного Лісостепу та Степу України».

Заснування наукових шкіл.

Консультант по захищеним докторським дисертаціям:
Распопіна С. П. докторська дисертація «Наукові основи оцінювання лісорослинного потенціалу та лісопридатності ґрунтів рівнинної частини України», спеціальність 06.03.03 – лісознавство і лісівництво, 2017 р.
Чайка М. І. докторська дисертація «Біоекологічне обґрунтування фіторекультивації породових відвалів вугільних шахт Донбасу», спеціальність 03.00.16 – екологія, 2018 р.

Керівник захищених кандидатських дисертацій:
Азокли Давид «Сравнительные исследования физико-химических свойств некоторых почв Республики Бенин» ˗ 06.01.03 ˗ Агропочвоведение и агрофизика.˗ 1993 г.
Крохін С. В. «Екологічний стан чорноземів Лівобережного Лісостепу і Степу України та його оцінка за показниками гумусового режиму».− 03.00.16 – екологія.− 2012 р.;
Моргунова О. І. кандидатська дисертація «Гумусовий стан та азотний потенціал чорноземів і темно-каштанових ґрунтів України», спеціальність 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика 2014 р.;
Панасенко О. С. кандидатська дисертація «Гумус структурних агрегатів чорноземів типових природних і агроекосистем», спеціальність 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика, 2014 р.
Чередніченко І. В. кандидатська дисертація «Агрофізичні та колоїдно- хімічні показники чорнозему типового за умов органічної системи землеробства Лівобережного Лісостепу України», спеціальність 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика, 2016 р.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Сільськогосподарські науки, ґрунтознавство, біологія ґрунтів, фізика ґрунтів, агрохімія, землеробство, рослинництво, агроекологія

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ / УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ

Проект Глобального ґрунтового партнерства й Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО). «Глобальна карта ґрунтового органічного вуглецю». ‒  Дегтярьов В. В., Гавва Д. В., Казюта А. О.,Казюта О. М., Козлова О. І., Новосад К. Б., Жернова О. С.‒ Сертифікат від 02.01.2018 р.

Grants for young researchers and research for groups. In the framework of the Czech Republic Development Cooperation project: «Interuniversity cooperation as a tool for enhancement of quality of selected universities in Ukraine» 2019-2021. Project title: «Changes in the content of potassium in the cultivation of strawberries on typical chernozems of drip irrigation» 2019 р., 200 євро.

Grants for young researchers and students. In the framework of the Czech Republic Development Cooperation project: «Interuniversity cooperation as a tool for enhancement of quality of selected universities in Ukraine» 2019-2021. Project title: «Influence of drip irrigation on the chemical parameters of  typical  chernozem» 2020 р., 10 тис. 400 грн.

Grants for young researchers and students. In the framework of the Czech Republic Development Cooperation project: «Interuniversity cooperation as a tool for enhancement of quality of selected universities in Ukraine» 2019-2021. Project title: «Impact of organic fertilizers from biogas plants on microbiological, physical and chemical properties of soil and crop growth» 2021 р., 800 euro.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Заступник голови спеціалізованої вченої ради К 64.803.02, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва;
Член спеціалізованої вченої ради Д 26.004.04, Національний університет біоресурсів і природокористування України;
Президент Громадської організації «Українське товариство ґрунтознавців і агрохіміків»;
Член     Президії    Громадської    організації    «Українське    товариство ґрунтознавців і агрохіміків»;
Член Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків;
Член     Наукової     ради     МОН     України     за     фаховим     напрямом
«Агропромисловий   комплекс,    лісове     і     садово-паркове    господарство, ветеринарія»;
Експерт Національного агентства забезпечення якості вищої освіти;
Член редколегії Вісника Сумського національного аграрного університету.Серія: Агрономія і біологія;
Член редколегії науково-практичного збірника «Посібник українського хлібороба».

НАГОРОДИ ТА ПРЕМІЇ

Відомча відзнака «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ ступеня (2005 р.);
Відомча відзнака «Знак Пошани» (2008 р.);
Відзнака ДУ «Держгрунтохорона» «Знак пошани» (2018 р.);
Відзнака ДУ «Держгрунтохорона» «Ювілейна медаль до 55 річчя агрохімічної служби України» (2019 р.);
Подяка Міністерства аграрної політики України (2007 р.);
Подяка Міністра аграрної політики та продовольства України (2012 р.)
Номінант Стипендії Харківської обласної Ради ім. О.Н.Соколовського (2013 р.)

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науковий керівник ГДТ «Провести еколого-агрохімічне обстеження земель ТОВ АПО «Мрія» Коломацького району Харківської області та розробити проект раціонального використання ґрунтів господарства» 2016-2019 рр. на суму 376 тис. грн.
Науковий керівник ГДТ «Розробити проект раціонального використання земель СФГ «Поліна» Богодухівського району Харківської області» 2017-2018 рр. на суму 50 тис. грн.
Науковий керівник ГДТ № 4/05/17 2017 р. виконувались наукові дослідження «Агроекологічний стан території землекористування ТОВ «Стандартагро» Харківського району Харківської області» за замовленням з ТОВ «Стандартагро» на суму 200 тис. грн.
Науковий керівник ГДТ № 01.04-02 2018 р. виконувались наукові дослідження «Фізичний стан чорноземів типових у ТОВ «АДР-СЕРВІС» Харківського району Харківської області» за замовленням з ТОВ «АДР- СЕРВІС» на суму 250 тис. грн.

ПУБЛІКАЦІЇ ТА ПАТЕНТИ

Більше 250 наукових, навчальних та методичних публікацій, в т.ч. п’ять публікацій у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus, Web of Science Core Collection, три монографії, сімнадцять підручників і навчальних посібників, чотири патенти на винахід і три патенти на корисну модель, шість Галузевих стандартів вищої освіти.

Патент на винахід № 23099А Спосіб отримання повільнорозчинного азотного добрива. Малюга Ю. Є., Угаров В .Н., Дегтярьов В. В., Кисіль В. І., Вітанов О. Д., Тернопільський П. Б. Держпатент України. – Київ,1998, 30.06. 1998. – Бюл. №3.

Деклараційний патент 29590А Спосіб передпосівної підготовки насіння дрібнонасінних рослин. Дегтярьов В. В., Кіселевський Р. Г., Малюга Ю. Є., Скрильник Є. В., Смолянінов І. І., Угаров В. М.

Державний патент інтелектуальної власності. – Київ, 2000.

Деклараційний патент 39402 А Спосіб одержання суміші для підвищення родючості     ґрунтів     на основі твердих побутових відходів. Малюга Ю. Є.,Торосов А. С., Тарнопільський П. Б., Яковенко О. А., Усцький І. М., Смолянінов І. І., Мостепанюк А. А., Кисіль В. І., Козирєва Л. А., Зінченко М. Б., Ютіна А. С., Дегтярьов В. В., Чекар О. Ю. Міністерство освіти і науки. Державний департамент інтелектуальної власності. Бюл.№5 від 15.06.2001.

Деклараційний патент на винахід 50419А Cпосіб одержання комплексного органо-мінерального добрива на основі побутових відходів (тверді побутові відходи та осад стічних вод). Малюга Ю. Є., Корінько І. І., Євтушенко М. Д., Чекар О. Ю. та ін. Міністерство освіти і науки України.

Державний департамент інтелектуальної власності. Бюл.№10. 15.10.2002.

Патент   на   корисну  модель  48803  Україна  МПК   А01В79/00  Спосіб визначення реакційної здатності власне гумусових речовин. В.В. Дегтярьов, Д.Г. Тихоненко; власник Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва.– № u 2009 03231; заявл. 06.04.2009; вид. 12.04.2010. – Бюл. №7.

Патент на корисну модель 58047 Україна МПК G01N 33/24 (2011.01) Спосіб визначення інтенсивності антропогенного навантаження на чорноземні ґрунти/Дегтярьов В. В., Тихоненко Д. Г., Крохін С. В., Моргунова О. І., Жернова О. С.; власник Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва.– № u 2010 11240; заявл. 20.09.2010. – Бюл. №6.

Патент на корисну модель 65574 U МПК А01В 79/00 (2011.01) Спосіб визначення гранулометричного складу ґрунту. Дегтярьов В. В., Тихоненко Д. Г., Дегтярьов В. В., Крохін С. В., Чекар О. Ю. та ін.; власник Харківський нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва.– № u 2011 06072. – Бюл. №23.