Гопцій Тетяна Іванівна

Доктор наук Професор Завідувачка кафедри генетики, селекції та насінництва

Освіта та кар’єра
1976 р. – отримала диплом Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю “Агрономія”, кваліфікація вчений агроном зі спеціалізацією селекція і насінництво.
1982 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.
1990 р – присвоєно вчене звання доцента кафедри селекції та насінництва.
2004 р. – захистила докторську дисертацію за темою «Агроекологічні і агротехнічні основи введення амаранта в культуру в Лівобережному Лісостепу України».
У 2006 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри генетики, селекції та насінництва.
2016–2021 рр. – завідувач кафедри генетики, селекції та насінництва ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.
З 2021 р. по теперішній час – завідувач кафедри генетики, селекції та насінництва Державного біотехнологічного університету.

Освітня діяльність
–Авторка та співавтор 5 наукових патентів та 9 авторських свідоцтв, 1 ДСТУ
–Співавтор Галузевих стандартів вищої освіти Освітньо кваліфікаційна характеристика і Освітньо-професійна програма Освітньо кваліфікаційний рівень “Спеціаліст” і “Магістр” спеціальностей: “Селекція і генетика сільськогосподарських культур“ ”Насінництво і насіннєзнавство”, 2012р. Авторка методичних розробок.
–Член спілки «Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова»

Дисципліни:
Загальна селекція та сортознавство, Методика експертизи сортів, Методика і організація досліджень в насінництві та насіннєзнавстві, Методика селекційного експерименту, Системний аналіз в селекції рослин, Спеціальна селекція і насінництво кормових культур, Спеціальна селекція і насінництво польових культур.

Наукова діяльність
На сьогодні є одним із провідних наукових фахівців з питань селекції родини амарантових в Україні. Є співавтором 9 сортів амаранту, які занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні.
Керівник НДР за темою «Розробити селекційно-генетичні методи створення нових високопродуктивних сортів і гібридів с.-г. культур, удосконалити систему їх насінництва в умовах східної частини лівобережного Лісостепу України» (номер державної реєстрації 0121U108111), на 2021–2025рр.
Підготувала 3 кандидатів наук.
З 2017 р. член спецради Д 64.366.01 в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва.
Офіційний опонент із захисту 7 докторських та 8 кандидатських дисертацій.
Голова спеціалізованої одноразової вченої ради з присудження ступеня доктора філософії (PhD) ДФ 64.832.008.

Публікації
Автор та співавтор більше 220 наукових публікацій, серед них: 2 монографії, 5 навчальних посібників, 2 довідників.