Кащена Наталія Борисівна

Доктор наук Професор Завідувач кафедри обліку, аудиту та оподаткування

ОСВІТА
1991 р. – Харківський інститут громадського харчування, спеціальність «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності» (спеціаліст);
2020 р. – Українська інженерно-педагогічна академія, спеціальність «Освітні, педагогічні науки» (магістр);
2020 р. – Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність «Маркетинг» (магістр).

КАР’ЄРА
1991 р. – 1992 р. – викладач-стажист кафедри аналізу господарської діяльності Харківського інституту громадського харчування;
1992 р. – 1995 р. – асистент кафедри аналізу господарської діяльності Харківської державної академії технології та організації харчування;
1995 р. –2001 р. – старший викладач кафедри аналізу господарської діяльності Харківської державної академії технології та організації харчування;
2001 р. – 2014 р. – доцент кафедри аналізу господарської діяльності Харківського державного університету харчування та торгівлі;
2014 р. – 2016 р. – професор кафедри економічного аналізу та статистики Харківського державного університету харчування та торгівлі;
2016 р. – 2021 р. – професор кафедри фінансів та обліку Харківського державного університету харчування та торгівлі;
2021 р. до теперішнього часу – завідувач кафедри обліку, аудиту та оподаткування Державного біотехнологічного університету.

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬІСТЬ
Навчальні курси: «Методика виконання дисертаційної роботи доктора філософії», «Економічний аналіз», «Аналіз інвестиційної діяльності», «Фінансовий аналіз», «Аналіз і прогнозування фінансових і нефінансових даних», «Фінансова діагностика», «Аналіз господарської діяльності», «Економічний аналіз в підприємствах торгівлі та харчування», «Оцінка вартості підприємства» та ін.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
2000 р. – кандидат економічних наук (спеціальність 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит).
2021 р. – доктор економічних наук (спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності));
Коло наукових інтересів: бухгалтерський інжиніринг, бізнес-аналіз, адаптивне управління, контролінг, ноосферне мислення, сталий розвиток, євроінтеграція, цифрова трансформація, повоєнне відновлення.

НАУКОВА ШКОЛА
Напрям наукових досліджень: «Системне забезпечення управління бізнесом у фокусі пріоритетів сталого розвитку на тлі новітніх викликів та глобальних трансформацій»:

 • захищено 3 дисертації – кандидата економічних наук (2015 р., 2019 р., 2019 р.);
 • керівництво – 4 аспіранта (вступ 2022-2023, 2023-2024 н.р.).

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ
Опубліковано більше ніж 390 наукових праць, в тому числі: статті, що індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science – 8, навчальні посібники – 15 (у т.ч. 2 – з грифом Міністерства освіти і науки України), 30 монографій (в т.ч. 7 видані в країнах ЄС).

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

 • Держбюджетні теми: № 2-19 БО «Інтегрована звітність як комунікаційна складова управління сталим розвитком суб’єктів господарювання в умовах невизначеності» (№ ДР 0119U002175, 2019-2021 рр., відповідальний виконавець); № 2-22-23 БО «Стратегія адаптації суб’єктів підприємництва в умовах цифрової трансформації економіки в пост пандемічний період» (№ ДР 0122U000809, 2022-2023 рр., співвиконавець);
 • Бюджетні теми: «Методологія та організація антикризового управління підприємством в умовах глобалізації» (№ ДР 0116U008449, 2017-2018 рр., співвиконавець); «Організаційно-методологічні аспекти удосконалення фінансових механізмів забезпечення сталого розвитку підприємств торгівлі» (№ ДР 0118U007223, 2019-2020 рр., співвиконавець); «Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку суб’єктів підприємницької діяльності» (№ ДР 0120U105082, 2021-2022 рр., співвиконавець); «Інформаційно-аналітичний сервіс управління підприємствами торгівлі в умовах цифрової трансформації економіки» (№ ДР 0121U114565, 2022-2024 рр., керівник);
 • Госпдоговірні теми: «Розробка методичних рекомендацій з формування обліково-аналітичного забезпечення управління реалізацією продукції в контексті сталого розвитку підприємств торгівлі» (№ ДР 1119U102480, 2018-2021 рр., співвиконавець); «Моделювання системи екологічного обліку в контексті інноваційного розвитку підприємства» (№ 5-22 ДП, 2022 р., керівник); «Моделювання обліку операцій з продажу товарів в умовах цифрової трансформації економіки» (№ 29-23 ДП, 2023 р., керівник);
 • Комплексні НДР: «Теорія і практика управлінського і бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту діяльності суб’єктів господарювання» (№ ДР 0113U007515, 2013-2018 рр., науковий журнал «Економіка і фінанси», м. Дніпро, співвиконавець); «Структурні трансформації економіки України: макро-, мезо- й мікрорівні» (№ ДР 0115U005679, 2018-2019 рр., Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро, співвиконавець); «Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань» (№ ДР 0116U006782, 2020 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро, співвиконавець) та «Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності» (№ ДР 0107U001146, 2020 р, Національна металургійна академія України, м. Дніпро, співвиконавець).

ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Експерт з експертизи проєктів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що подаються для участі у конкурсах, які проводить Міністерство освіти і науки України, та звітів про їх виконання за тематичним напрямом «17. Економіка»;
 • Участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради ДФ 64.088.006 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Єгорової О.М. на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування (27.11.2020 р.); член спеціалізованої вченої ради ДФ 64.088.007 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Жолобецької М.Б. на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 071 Облік і оподаткування (11.02.2021 р.);
 • Участь у журі всеукраїнських конкурсів, олімпіад, турнірів дослідницьких проектів, наукових робіт тощо: член галузевої комісії для проведення II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування» у 2021-2022 навчальному році.

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Член редколегії Наукових журналів: «Український журнал прикладної економіки» (фаховий, категорія «Б», Index Copernicus, WorldCat, Google Scholar, Windows Live Academic, ResearchBible, Open Academic Journals Index, CiteFactor, InfoBase); «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» (фаховий, категорія «Б», Index Copernicus); Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг» (фаховий, категорія «Б», Index Copernicus);
 • Заступник голови організаційного комітету: Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація обліку та бізнес-консалтингу в умовах невизначеності: сучасні тренди, виклики, міжнародний досвід» (10 листопада 2023 р., Харків : ДБТУ) в межах реалізації проєкту Erasmus+ Jean Monnet Module «Цифровізація бізнес-процесів та фінансових технологій: європейський досвід для України» (DBPROFINTECH) (№ 101127664); ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Механізми забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, перспективи, міжнародний досвід» (10 листопада 2022 р., Харків : ДБТУ) в межах реалізації проєкту «Business development management: integrating the European experience» (№101048268) напряму Жан Моне програми Еразмус+;
 • Член організаційного комітету ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Актуальні проблеми та перспективи розвитку України в галузі управління та адміністрування: ініціативи молоді» (28 жовтня 2022 р., Харків : ДБТУ) в межах реалізації проєкту «Business development management: integrating the European experience» (№101048268) напряму Жан Моне програми Еразмус+.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • курс підвищення кваліфікації «Штучний інтелект та майбутнє освіти», 1 кредит ECTS (30 годин), сертифікат № ШІ-0735 від 23 листопада 2023 р. – ГО «Прогресильні»;
 • підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників на тему «Онлайн програма «AGRI:Бухгалтерія» як складова екосистеми сучасного малого та середнього агробізнесу: новації для бізнесу, освіти та науки», 1 кредит ЄКТС (30 годин), сертифікат № 23004 від 04 вересня 2023 року – ТОВ «Агріаналітика»;
 • курс підвищення кваліфікації «Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти», 1 кредит ECTS (30 годин), сертифікат № ПВ0662 від 01 травня 2023 р. – ГО «Прогресильні»;
 • курс навчання з автоматизованого комплексного ведення бухгалтерського обліку в програмному середовищі «ДЕБЕТ Плюс v12», 6 кредитів ЄКТС (180 годин), сертифікат № 300/23 від 13.06.2023 р. – ФОП Клименко Ігор Миколайович;
 • підвищення кваліфікації працівників закладів вищої освіти та акредитація з інтегрування курсу «Продакт-аналітика. Створення та розвиток ІТ-продуктів» у навчальний процес, 2 кредити ECTS (60 годин), сертифікат № 062/02-2023 від 10 лютого 2023 р. – ІТ-компанія Genesis та ГО «Освітня фундація продуктового ІТ»;
 • ІІI Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників «Нобелівський Курс: Нові Знання, Ідеї, Досвід, Цінності, Компетентності», 6 кредитів ECTC (180 год) (з них 15 годин інклюзивної освіти/0,5 кредиту ECTS), сертифікат № 5669/20 січня 2022 року) із присвоєнням кваліфікації «Міжнародний керівник категорії Б у галузі Освіти та Науки, відповідно до класифікації ЮНЕСКО» та «Міжнародний вчитель/викладач» – International Historical Biographical Institute (Dubai – New York – Rome – Jerusalem – Beijing);
 • науково-педагогічне стажування на тему «Сучасні методи навчання та інноваційні технології у вищій школі: європейський досвід та глобальна тенденція», 6 кредитів ECTC (180 год) (сертифікат № BG/VUZF/564-2020 від 31.01.2020 р) – Університет фінансів, бізнесу та підприємництва (м. Софія, Болгарія).

УЧАСТЬ В ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАННЯХ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
Громадська організація «Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України»

УЧАСТЬ В МІЖНАРОДНИХ ПРОЄКТАХ

 • Проєкт програми ЄС ЕРАЗМУС+, Модуль Жана Моне «Цифровізація бізнес-процесів та фінансових технологій: європейський досвід для України» (DBPROFINTECH № 101127664 2023–2026 рр.), тренер проєкту;
 • Проєкт програми ЄС ЕРАЗМУС+, Модуль Жана Моне «Business models for sustainability challenges and digital transformations» (BeSustainAble 101085651, 2023 р.), сертифікат № BSA 056/2023;
 • Проєкт програми ЄС ЕРАЗМУС+, Модуль Жана Моне «Sustainability thinking and entrepreneurship» (StepUP 101080031, 2022 р.), сертифікат № 032/2022;
 • Проєкт програми ЄС ЕРАЗМУС+, Модуль Жана Моне «Європейська інтеграція України в умовах Індустрії 4.0» (611674-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE 2019-2022 рр.), сертифікат № 93/2021.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Голова науково-технічної ради факультету економічних відносин та фінансів (2022 р. до теперішнього часу);
 • Заступник декана обліково-фінансового факультету з наукової роботи Харківського державного університету харчування та торгівлі МОН України (2006–2019 рр.);
 • Секретар експертної ради за напрямом «Облік, аудит та фінанси підприємств готельно-ресторанного бізнесу та торгівлі» Харківського державного університету харчування та торгівлі МОН України (2006–2019 рр.).

ЗОВНІШНІ НАГОРОДИ

 • Подяка Міністерства освіти і науки України (2021 р.);
 • Грамота Міністерства освіти і науки України (Наказ МОНУ від 10.06.2009 № 498);
 • Подяка Харківського територіального відділення Всеукраїнської громадської організації «Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України»
 • Грамота Північно-Східного наукового центру НАН України і МОН України (від 19.08.2018 р.)