Навчально-методична робота кафедри рослинництва

Навчально-методична література кафедри за 2016–2021 рр.

 1. Пузік В.К., Рожков А.О., Волощенко В.В., Криштоп Є.А., Волощенко М.В. Екологічна токсикологія: навч. посіб. Харків, 2016. 352 с.
 2. Рожков А. О., Огурцов Є. М. Рослинництво: навч. посіб. Харків, 2016. 363 с.
 3. Рожков А. О., Огурцов Є. М., Свиридов А. М. та ін. Технології виробництва продукції рослинництва: навч. посіб. Харків, 2017. 640 с.
 4. Рожков А. О., Пузік В. К., Каленська С. М. та ін. Дослідна справа в агрономії: навч. посіб.: у 2 кн. Кн. 1. Теоретичні аспекти дослідної справи / за ред. А. О. Рожкова. Харків: Майдан, 2016. 314 с.
 5. Рожков А. О., Пузік В. К., Каленська С. М. та ін. Дослідна справа в агрономії: навч. посіб.: у 2 кн. Кн. 2. Статистична обробка результатів агрономічних досліджень / за ред. А. О. Рожкова. Харків: Майдан, 2016. 340 с.
 6. Рожков А.О., Бобро М.А., Волощенко В.В., Чигрин О.В., Хвесик А.В. Глобальні проблеми досліджень в агрономії: навч. посіб. Харків: Тім Пабліш Груп, 2017. 250 с.
 7. Рожков А.О., Огурцов Є.М. Рослинництво. навч. посіб. Харків, 2017. 363 с.
 8.  Рожков А.О., Огурцов Є.М., Бєлінський Ю.В. Ландшафтне рослинництво: навч. посіб. Харків: ХНАУ, 2020. 254 с.
 9. Бухало В. Я., Сухова Г. І. Прогноз і програмування врожаїв сільськогосподарських культур: навч. посіб. Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків, 2019. 71 с.
 10. Рожков А.О., Огурцов Є.М. Рослинництво: підручник. Харків: Друкарня Мадрид, 2019. 380 с.
 11. Технологія виробництва продукції рослинництва: програма та метод. рек. до проведення навч. практики для студентів факультету обліку і фінансів напрямів підготовки 071 “Облік і оподаткування” і 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” на базі ННВЦ “Дослідне поле” ХНАУ / уклад.: Є.М. Огурцов, О.В. Чигрин, Л.М. Поташова та ін. Харків: ХНАУ, 2016. 19 с.
 12. Рослинництво: метод. вказівки до виконання курсової роботи для студентів спец. 201 Агрономія / уклад.: Г.І. Сухова, О.В. Чигрин, О.В. Гепенко. Харків: ХНАУ, 2017. 45 с.
 13. Технологія виробництва продукції рослинництва. Рослинництво: метод. рек. і тестові завдання до проведення лаборатор.-практ. занять і самост. роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня навчання спец. 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / укла.: Л.М. Поташова, О.В. Чигрин. Харків: ХНАУ, 2017. 43 с.
 14. Міжнародні правила з тестування насіння: програма курсу для самост. роботи здобувачів ОС «Магістр» зі спец. 201 «Агрономія» за освітньо-професійною програмою «Насінництво і насіннєзнавство» / уклад.: О.В. Чигрин. Харків: ХНАУ, 2017. 21 с.
 15. Стандартизація та сертифікація насіння: програма курсу і завдання для самост. роботи здобувачів ОС “Магістр” зі спец. 201 “Агрономія” за освітньо-професійною програмою “Насінництво і насіннєзнавство” / уклад.: О.В. Чигрин. Харків: ХНАУ, 2017. 20 с.
 16. Стандартизація та сертифікація насіння: тестові завдання для самост. роботи здобувачів ОС “Магістр” зі спец. 201 “Агрономія” за освітньо-професійною програмою “Насінництво і насіннєзнавство” / уклад.: О.В. Чигрин. Харків: ХНАУ, 2017. 28 с.
 17. Міжнародні правила з тестування насіння: тестові завдання для самост. роботи здобувачів ОС “Магістр” зі спец. 201 “Агрономія” за освітньо-професійною програмою “Насінництво і насіннєзнавство” / уклад.: О.В. Чигрин. Харків: ХНАУ, 2017. 48 с.
 18. Насіннєзнавство: тестові завдання для самост. роботи здобувачів ОС “Магістр“ агрон. ф-ту за спец. 201 – Агрономія (“Насінництво та насіннєзнавство”) / уклад.: О.В. Чигрин, В.А. Лісничий, В.Г. Міхєєв. Харків: ХНАУ, 2018. 71 с.
 19. Технологія виробництва продукції рослинництва: тестові завдання для самост. роботи студентів факультету обліку і фінансів за напрямом підготовки 071 “Облік і оподаткування” і 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” / уклад.: А.М. Свиридов, О.В. Чигрин, Л.М. Поташова В.Г. Міхєєв, С.О. Дьяконов. Харків: ХНАУ, 2018. 54 с.
 20. Рослинництво: робочий зошит до лаборатор.-практ. занять для здобувачів ОС “бакалавр“ агрон. ф-ту за спец. 201 “Агрономія” / уклад.: Г.І. Сухова, О.В. Чигрин. Харків: ХНАУ, 2019. 104 с.

Найбільш вагомі видання кафедри до 2016 р.

 1. Кулешов Н. Н. Агрономическое семеноведение: учеб. пособие. Москва, 1963. 127 с.
 2. Бобро М. А., Бухало В. Я., Сухова Г. І. Основи прогнозування та програмування врожайності сільськогосподарських культур: навч. посіб. Харків, 2005. 78 с.
 3. Мещеряков Є. П., Бухало В. Я. Основи наукових досліджень в агрономії: навч. посіб. Харків, 2005. 88 с.
 4. Фурсова Г. К., Фурсов Д. І., Сергєєв В. В. Рослинництво: лаборатор.-практ. заняття. Ч.1. Зернові культури. Харків: ТО „Ексклюзив”, 2004. 380 с.
 5. Фурсова Г. К., Фурсов Д. І., Сергєєв В. В. Рослинництво: лаборатор.-практ. заняття. Ч.2. Технічні і кормові культури. Харків: ТО „Ексклюзив”, 2008. 356 с.
 6. Алімов Д. М., Білоножко М. Д., Бобро М. А. та ін. Рослинництво: лаборатор.-практ. заняття / за ред. М. А. Бобро та ін. Київ: Урожай, 2001. 392 с.
 7. Бухало В. Я., Сухова Г. І. Прогноз і програмування врожаю сільськогосподарських культур: посіб. 2-е вид, перероб. та допов. Харків, 2014. 79 с.