Підсумкове обговорення освітніх програм зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

20 квітня 2024 року на кафедрі обліку, аудиту та оподаткування ДБТУ відбулося обговорення проєктів освітніх програм зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань «Управління та адміністрування»:

  • «Облік, оподаткування та бізнес-аналітика» (освітньо-професійна, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти) – гарант Бірченко Наталія Олександрівна, к.е.н., доц.;
  • «Облік, аудит і податковий консалтинг» (освітньо-професійна, другий (магістерський) рівень вищої освіти) – гарант Акімова Наталія Сергіївна, к.е.н., проф.;
  • «Облік і оподаткування» (освітньо-наукова, третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти) – гарант Кащена Наталія Борисівна, д.е.н., проф.
Завідувач кафедри Кащена Наталія Борисівна презентувала освітні програми з позиції їх спрямованості, фокусу, змістовності та логічної послідовності набуття освітніх ступенів з обліку і оподаткування. Гаранти освітніх програм акцентували увагу на актуальності, унікальності та комплексності освітніх програм, відповідності їх сучасним потребам ринку праці.

Активну участь в обговоренні освітніх програм прийняли стейкхолдери – представники академічної спільноти, роботодавці, здобувачі вищої освіти і випускники минулих років. Загалом, всі експерти відзначили, що освітньо-професійні та освітньо-наукова програми демонструють високий рівень структурованості, як у відповідних обов’язкових, так і у вибіркових компонентах. Вони вдало збалансовані між теоретичним та практичним спрямуванням, що робить їх актуальними та конкурентоспроможними. Водночас, спираючись на важливість якісної освіти у формуванні професійних навичок та забезпеченні успішного старту у кар’єрі, потреби ринку праці і власний досвід стейкхолдери надали рекомендації щодо покращення освітніх програм.

За результатами обговорення вироблено конструктивні рішення з удосконалення освітніх програм, що забезпечать підвищення якості підготовки фахівців за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».