ОСВІТА:
2009 р. – Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, спеціальність «Захист рослин» (магістр).
2013 р. – Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, спеціальність «Облік і аудит» (спеціаліст).
2019 р. – Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, спеціальність «Екологія» (магістр).
2020 р. – Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, спеціальність «Менеджмент» (магістр).
2021 р. – Державний біотехнологічний університет, спеціальність «Публічне управління та адміністрування» (магістр);
2022 р. – Державний біотехнологічний університет, спеціальність «Лісове господарство» (магістр).
2023 р. – Державний біотехнологічний університет, спеціальність «Агрономія» (магістр).
2024 р. – Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, спеціальність «Освітні, педагогічні науки» (магістр).

КАР’ЄРА:
2012–2014 рр. – ассистент кафедри зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва
2014–2017 рр. – старший викладач кафедри зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва
2017–2021 рр. – доцент кафедри зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва
2021 р. – завідувач кафедри зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва
з 2021 р. по теперішній час – завідувач кафедри зоології, ентомології, фітопатології, інтегрованого захисту і карантину рослин ім. Б.М. Литвинова Державного біотехнологічного університету.

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ:
Навчальні курси: «Карантинні організми з основами експертизи підкарантинних матеріалів», «Міжнародні фітосанітарні стандарти», «Методи огляду та експертизи об’єктів регулювання», «Управління чисельністю комах-фітофагів», «Біологічний захист рослин», «Патологія комах», «Біотехнологічні методи у захисті рослин», «Технологія виробництва мікробіологічних препаратів», «Теорія і технологія прогнозування і прийняття рішень у захисті рослин».

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:
2014 р. – кандидат сільськогосподарських наук (спеціальність 16.00.10 – «Ентомологія»).
Коло наукових інтересів: ентомологія, фітопатологія, гербологія, зоологія, нематологія, акарологія, ліматологія, агрофармакологія, захист рослин, карантин рослин, екологія, сільське та лісове господарство.
ДНТП (Державна науково-технічна програма). Назва «Визначити закономірності популяційної динаміки шкідливих і корисних комах у екосистемах і розробити алгоритми фітосанітарних прогнозів для східного Лісостепу України» (ДРН 0117U000067, 2021–2025 рр.).

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ:
Опубліковано 643 наукових праць, в тому числі статті, що індексуються в наукометричних базах Scopus – 12 та Web of Science – 65, статті у фахових виданнях України – 49, статті у виробничих виданнях – 84, статті у закордонних наукових виданнях – 44, навчальні посібники – 40, повноцінні монографії – 14, розділи у колективних монографіях виданих у країнах ЄС – 27, патенти – 3, автореферат дисертації – 1, методичні видання – 64, довідкові видання – 2, матеріали конференцій – 238.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА:
ДНТП (Державна науково-технічна програма). Шифр і назва 0123U100254 «Розробити екологічно орієнтовані технології захисту рослин за умови збереження і збагачення біорізноманіття біоценозів» (2023‒2027 рр.)

УЧАСТЬ В РОБОТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД:
Офіційний опонент із захисту 10 кандидатських (PhD) дисертацій (2018 р. – 1, 2019 р. – 1, 2021 р. – 2, 2023 – 2, 2024 р. – 4).

УЧАСТЬ В РОБОТІ РЕДКОЛЕГІЙ ФАХОВИХ НАУКОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ:
«Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія «Агрономія» (ISSN 2616-7719) віднесеного до категорії Б у Переліку наукових фахових видань України Наказом Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р., додаток 1. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16556-5028 ПР від 09.04.2010 р. Наукове видання входить до міжнародних наукометричних баз і каталогів наукових видань: Index Copernicus, ICV 2018 – 78,04; ICV 2019 – 86,2 2. Google Scholar. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (http://visnuk.kl.com.ua/joom/serii/ahronomiia.html).

УЧАСТЬ В ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАННЯХ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ:
з 2008 р. по теперішній час – член Харківського відділення Українського ентомологічного товариства;
з 2020 р. по теперішній час – член-кореспондент Українського відділення МАНЕБ;
з 2021 р. по теперішній час – член Житомирського відділення Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського;
з 2023 р. по теперішній час – член Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків;
з 2024 р. по теперішній час – член Української асоціації хімічної та харчової інженерії CFE-UA», як структурної складової частини Європейської федерації хімічної інженерії EFCE.

УЧАСТЬ В МІЖНАРОДНИХ ПРОЄКТАХ:
– Міжнародний грант «Winter wheat variability by grain productivity and quality under local conditions of Ukrainian North Steppe (2020–2021), AgriSciences Platform (Czech University of Life Sciences Prague – CZU);
– Міжнародний грант «How does organic farming effects biodiversity? (2020–2021), AgriSciences Platform (Czech University of Life Sciences Prague – CZU);
– Міжнародний грант «Evaluation of local plant productivity quality» (2020–2021), AgriSciences Platform (Czech University of Life Sciences Prague – CZU);
– Міжнародний грант «Introduction of new agricultural crop (hazelnut) for zone of insufficient moisture (Steppe) under climatic changes» (2021–2022), AgriSciences Platform (Czech University of Life Sciences Prague – CZU);
– Міжнародний грант “Restoring the cultivation of fruit and berry products on the territory of past military operations in open soil with irrigation and for greenhouses” (2023–2024), AgriSciences Platform (Czech University of Life Sciences Prague – CZU);
– Міжнародний грант “Restoring the sources of valuable traits through genetic biodiversity induction by the epimutagens for winter wheat varieties” (2023–2024), AgriSciences Platform (Czech University of Life Sciences Prague – CZU).

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ:
2014–2021 рр. – заступник декана факультету захисту рослин з навчально-виховної роботи Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва
2018–2020 рр. – член Ради молодих учених при Харківській обласній державній адміністрації
2018–2021 рр. – голова Ради молодих учених та спеціалістів Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва
2019–2022 рр. – член Ради молодих вчених Північно-Східного наукового центру НАН України і МОН України
2019–2020 рр. – Голова Первинної профспілкової організації працівників освіти і науки України Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва
2020–2022 рр. – заступник голови Ради молодих учених при Харківській обласній державній адміністрації
2020–2022 пр. – член Молодіжної ради при Харківській районній державній адміністрації
з 2020 р. по теперішній час – експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
з 2024 р. по теперішній час – депутат Роганської селищної ради VIII скликання

ЗОВНІШНІ НАГОРОДИ:
2014 р. – за вагомий внесок у розвиток аграрного сектора України нагороджений золотою медаллю на конкурсі «Агро–2014».
2014, 2017, 2018 рр. – почесні грамоти ХНАУ ім. В.В. Докучаєва
2014–2020 рр. – переможець конкурсів «Кращий молодий науковець ХНАУ ім. В.В. Докучаєва».
2017 р. – переможець конкурсу «Кращий молодий науковець Харківщини-2017» за напрямом «Раціональне природокористування»
2020 р. – переможець конкурсу кращий молодий науковець Харківщини-2020» за напрямом «Раціональне природокористування».
2016–2018 рр. – лауреат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених.
2018–2019 рр. – лауреат стипендії Харківської облдержадміністрації для молодих учених ім. О.Н. Соколовського.
2020 р. – грамота Харківської районної державної адміністрації.
2019 р. – ІІІ місце у рейтингу науково-педагогічних працівників ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.
2020 р. – І місце у рейтингу науково-педагогічних працівників ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.
2021 р. – подяка Міністерства освіти і науки України.
2022 р. – лауреат щорічного конкурсу «Молодий науковець року – 2021» в номінації Facebook-блогер.