Наукова робота

кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування
Науково-дослідна тематика кафедриКонференції, семінари, вебінариСтудентський науковий гурток
«ТОП-МЕНЕДЖЕР»
Наукові досягнення здобувачів
№ з/п Державний реєстраційний номер / Договір Назва НДР Науковий керівник НДР / відповідальний виконавець Термін виконання Мета роботи
1 №  9-22-24 ДП ТОВ «Агрофірма імені Гагаріна» Організаційно-економічне обґрунтування та оцінка ефективності інноваційних технологій в рослинництві Сагачко Юлія Миколаївна, к.е.н., доцент 2022 2024 Наукове обґрунтування, розрахунок нормативів витрат та оцінка ефективності інноваційних технологій вирощування основних сільськогосподарських культур на підставі запропонованого внутрішнього регламенту ТОВ «Агрофірма імені Гагаріна
2 0122U201108 Стратегічні засади розвитку систем управління інноваційно-інвестиційною та господарською діяльністю суб’єктів господарської діяльності (фундаментальна) Сагачко Юлія Миколаївна, к.е.н., доцент 2022 2027 Теоретико-методологічне обґрунтування стратегічних засад управління інноваційно-інвестиційною та господарською діяльністю суб’єктів господарювання і визначення на цій основі особливостей застосування та реалізації механізмів та інструментів їх розвитку з урахуванням соціально-економічного стану.
3 0121U114238 Наукові основи раціонального вибору механізмів управління галузевою структурою аграрних підприємств на основі використання методів machine learning (прикладна) Власенко Т.В. к.е.н. 2022 2026 Розробка наукових основ раціонального вибору механізмів управління галузевою структурою аграрних підприємств на основі використання методів machine learning.
4 0120U105475 Теоретичні і методологічні засади забезпечення сталого агровиробництва та соціально-економічного розвитку сільських територій в умовах інноваційної економіки (прикладна) Гуторова О.О., к.е.н., доцент; Таран О.М., к.е.н., доцент;
Шарко І.О., к.е.н., доцент;
Пасемко Г.П., д.н.держ.упр., професор
Міненко С.І., доктор філософії
2021 2025 Розробка теоретико-методологічних підходів до забезпечення сталого агровиробництва та соціально-економічного розвитку сільських територій в умовах інноваційної економіки.
5 0121U109640 Обґрунтування стратегії розвитку суб’єктів господарювання в умовах інтеграції України у міжнародний економічний простір Воронкова Алла Анатоліївна, к.е.н., доцент
Чуйко Наталія Василівна, к.е.н., доцент
2021 2025 Дослідження теоретико-методичного забезпечення та практичних рекомендацій процесу формування стратегій розвитку суб’єктів господарювання в умовах інтеграції України у міжнародний економічний простір
21-22.03.2024 р. – VIІI Міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком соціально-економічних систем»
21-22 березня 2024 року у Державному біотехнологічному університеті пройшла VIІМіжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком соціально-економічних систем».
В оргкомітет конференції надійшло 437 матеріали від науковців, здобувачів вищої освіти, фахівців-практиків та школярів, з них 306 доповідей представлені науковцями з інших закладів освіти та наукових установ. Загальна кількість учасників склала 542 особи, у т. ч. 64 доктори наук, 214 кандидатів наук, які представили 111 навчальних і наукових закладів та установ з 4 зарубіжних країн (Польща, Словаччина, Литва, Нідерланди) й 20 регіонів України.

Діяльність цього наукового заходу була спрямована на обговорення актуальних проблем розвитку науки, обмін досвідом між закладами вищої освіти України та світу, дослідження і обґрунтування теоретико-методичних засад управління розвитком соціально-економічних систем, що особливо актуалізується в часи воєнного стану.
Урочисте відкриття конференції розпочалося з короткої довідки голови організаційного комітету конференції, проректора з наукової роботи Державного біотехнологічного університету, доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України Валерія МИХАЙЛОВА.
Зі словами привітання виступив в.о. ректора, кандидат технічних наук Андрій КУДРЯШОВ, і побажав плідної роботи. До привітань приєднались декан факультету менеджменту, адміністрування та права, доктор юридичних наук, професор Олена МОСКАЛЕНКО, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та організації бізнесу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця Тетяна ВЛАСЕНКО, і заочно передала вітання доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри обліку і оподаткування Одеського державного аграрного університету Ірина КРЮКОВА.
Не зважаючи на складні обставини дуже приємно, що наука продовжує розвиватись і кожен працює на своєму фронті.
З науковими доповідями на пленарному засіданні виступили ЯЦЕК СКУДЛАРСКІ, доктор-інженер Варшавського університету природничих наук – SSGW (Республіка Польща); EISE SPIJKER, coordinator of the LANDMARC Horizon 2020 project on land-based mitigation solutions, and senior researcher at JIN Climate & Sustainability, The Netherlands; NATALIA PROZOROVA, post-doctoral researcher at the Faculty of Technology, Policy and Management and the Multi-Actor Systems Department, TUDelft, The Netherlands; ІГОР БРІТЧЕНКО, доктор економічних наук, професор, проректор з міжнародних зв’язків, професор Університету менеджменту безпеки в Кошиці (Словаччина); ВАСИЛІШИН С.І., доктор економічних наук, професор, директор Інституту обліку і фінансів НААН України, провідний науковий співробітник ННЦ «Інститут аграрної економіки»; ЯЦУН Л.М. доктор  економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування Державного біотехнологічного університету; КАНЦЕВІЧ Б. старший керівник проєктів, GlobalLogic; ДУДНИК О.В. кандидат економічних наук, доцент, ректор ПЗВО «Харківський технологічний університет «ШАГ»; ЗЕМЛЯНА Л.С., ВАШЕЧКО С.С. здобувачі PhD, Державний біотехнологічний університет; РОМАНАШЕНКО І.О., здобувач PhD, Державний біотехнологічний університет; ФЕРБЕЙ Г. М., здобувачка спеціальності «Облік і оподаткування», Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету; БОБОНЕЦЬ ЄЛИЗАВЕТА, здобувачка спеціальності «Публічне управління та адміністрування» Держаного біотехнологічного університету.

29-30.11.2023 р. – Всеукраїнська науково-методична конференція «Цифрова трансформація професійної підготовки фахівців в умовах застосування SMART-освітніх технологій: стан, проблеми, перспективи»

Відповідно до  плану наукових досліджень на 2023-2024 навчальний рік кафедрою менеджменту, бізнесу і адміністрування Державного біотехнологічного університету  спільно з Харківською обласною  громадською організацією  «Науковий центр дидактики менеджмент-освіти» 29-30 листопада  2023 р. проведено Всеукраїнську науково-методичну конференцію «Цифрова трансформація професійної підготовки фахівців в умовах застосування SMART-освітніх технологій: стан, проблеми, перспективи».

Конференція  була організована на  електронній платформі Google meet у формі обміну науково-педагогічним досвідом, напрацьованим закладами вищої освіти України в період формування цифрового освітнього простору.

Оргкомітет конференції було представлено такими  науковцями: Нагаєв В. М. – голова, директор  ХОГО «Науковий центр дидактики менеджмент-освіти», д. п. н., професор; Сагачко Ю. М. – співголова, завідувач кафедри менеджменту, бізнесу   і  адміністрування ДБТУ, к. е. н., доцент; Грідін О. В. – заступник голови, доцент кафедри менеджменту, бізнесу  і  адміністрування ДБТУ, к. е. н., доцент; Герлянд Т. М– член оргкомітету, завідувач лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійної освіти НАПН  України, д. п. н.,  старший  науковий  співробітник; Дроздова І. П. – член оргкомітету, професор  кафедри ЮНЕСКО  «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін ДБТУ, д. п. н., професор.

З вітальним  словом  до учасників наукового заходу звернувся проректор з науково-педагогічної роботи Серік Максим  Леонідович, який закцентував увагу на необхідності створення системи освіти нового покоління, що має органічно поєднати професійну  підготовку кадрів із  сучасними цифровими  технологіями, фундаментальними та прикладними науковими дослідженнями в  галузі управління педагогічними  процесами.

Модератором конференції був  директор  громадської організації «Науковий центр дидактики менеджмент-освіти», доктор педагогічних наук, професор Нагаєв Віктор  Михайлович. Під час онлайн-зустрічі були обговорені питання диджиталізації професійної підготовки здобувачів в режимі віддаленого доступу; SMART-освітньої підтримки їх самостійної та  індивідуальної роботи в умовах дистанційного навчання, формування  цифрової компетентності здобувачів та технологічної культури розумової праці. За підсумками обговорення наукових доповідей учасники конференції мали можливість запозичити передовий досвід у галузі побудови сучасної SMART-освітньої системи професійної підготовки фахівців за різними спеціальностями та продемонструвати освітянській спільноті власні науково-педагогічні здобутки у формі презентацій впроваджених інноваційних педагогічних технологій, електронних дистанційних курсів, апробованих дидактичних методів, форм та засобів навчання і контролю знань.

В обговоренні питань конференції взяли участь 117 учасників, серед яких 19 докторів,  70 кандидатів наук, 20 здобувачів різних  рівнів ВО, які представляють 26 ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації, 1 науково-дослідну установу освітньої галузі, 4 заклади фахової передвищої освіти, 2 навчально-методичних центри професійно-технічної освіти, 2 загальноосвітніх навчальних заклади, 1 виробничу організацію комунальної сфери.

По закінченню конференції були прийняті  рекомендації в яких науковці констатували, що основою якісних змін вищої освіти сьогодення України повинна стати цифрова трансформація професійної підготовки фахівців  в умовах застосування SMART-освітніх технологій, модернізація педагогічної системи, удосконалення  змісту освіти, впровадження електронних дидактичних засобів управління дослідницькою діяльністю здобувачів, що гарантуватиме якісну підготовку майбутніх  фахівців в інтерактивному  творчому  освітньому  просторі. Учасники  конференції запропонували  підтримати політику Міністерства освіти і  науки України щодо  запровадження в освітньому просторі інформаційно-цифрових технологій згідно положень нормативно-правової бази, викладених у схваленій Кабінетом  міністрів  Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки; звернули  увагу керівництва освітніх закладів на необхідності  адаптації існуючої педагогічної системи до сучасних реалій організації навчального процесу на основі впровадження інноваційних педагогічних технологій,  які мають забезпечити  інтерактивність онлайн навчання.

Участь  у Всеукраїнській конференції  була безкоштовною. По її закінчені учасники отримають сертифікат  про участь з підтвердженням  підвищення  кваліфікації у межах 0,2 кредити (6 год).  Підсумки  дискусійних питань  оприлюднено у збірнику  наукових матеріалів, який  в день конференції було  опубліковано і розповсюджено серед її учасників, а  також передано  у бібліотеку електронного репозитарію. У збірнику матеріалів конференції представлено 63 науково-методичні публікації за результатами досліджень авторів.

Оргкомітет Всеукраїнської науково-методичної конференції висловлює щиру подяку доповідачам, авторам наукових публікацій, керівництву закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ за підтримку та допомогу в організації проведення даного науково-практичного заходу.

16.06.2023 р. – Семінар, присвячений обговоренню актуальних змін з питань підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів у відповідності


16 червня 2023 року у Державному біотехнологічному університеті факультетом менеджменту, адміністрування та права був проведений міжкафедральний семінар, присвячений обговоренню актуальних змін з питань підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів у відповідності до Постанови КМУ N 502 від 19.05.2023 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів».

Так, гарант ОНП «Менеджмент», професор Таміла ОЛІЙНИК, відзначила актуальність теми та важливість змін у системі підготовки докторів філософії і формуванні разових рад щодо захисту докторів філософії.

Із доповіддю на тему «Актуальні питання порядку присудження ступеня доктора філософії» виступила завідувачка відділу аспірантури та докторантури, доктор філософії з менеджменту Софія МІНЕНКО. Вона акцентувала увагу на змінах у постановах Уряду з питань підготовки здобувачів ступеня доктора філософії, проінформувала про особливості роботи інформаційної системи НАЗЯВО.

18.04.2023 р. – Студентська науково-практична конференція «Сучасні проблеми державного і регіонального управління»

18 квітня 2023 року кафедрою менеджменту, бізнесу і адміністрування організовано і проведено студентську науково-практичну конференцію «Сучасні проблеми державного і регіонального управління» у формі обміну студентським науковим досвідом та баченням методів удосконалення системи публічного управління та адміністрування в контексті розбудови правової держави.

Під час роботи конференції учасники мали можливість запозичити науковий та практичний досвід за підсумками науково-практичних досліджень студентів на прикладі функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування, порівняти результати вивчення проблемних аспектів дисципліни «Державне і регіональне управління», визначити напрями удосконалення процесів державотворення за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». У науковому заході взяли участь студенти стаціонарної та заочної форми навчання бакалаврського та магістерського рівнів освіти, а також викладачі кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування.

20-21.04.2023 р. – VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком соціально-економічних систем»


20-21 квітня 2023 року у Державному біотехнологічному університеті пройшла VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком соціально-економічних систем».

З науковими доповідями на пленарному засіданні виступили доктор економічних наук, професор Національного технічного університету «Харківських політехнічний інститут» Оксана МАКОВОЗ зі спільною доповіддю з аспірантом кафедри менеджменту Кирилом КОРОБОВИМ, доктор економічних наук, професор, науковий співробітник Університету Анже – Університетська школа менеджменту, Франція Світлана ПЛОТНИЦЬКА, доктор економічних наук, професор Державного біотехнологічного університету Таміла ОЛІЙНИК, кандидат юридичних наук, доцент Державного біотехнологічного університету Юрій ШИНКАРЬОВ, аспірант кафедри маркетингу Сумського державного університету Юлія НЕХОРОШКОВА зі спільною доповіддю зі здобувачем освіти Яною ШЕВЧЕНКО та кандидат економічних наук, доцент заступник генерального директора  з міжнародного співробітництва, інновацій та розвитку ДНП “Центр тестування” при МОЗ України Сергій КАЛІНІЧЕНКО.

22.11.2022 р. – Всеукраїнський науково-практичний вебінар для науково-педагогічних працівників «Технологічні засади професійної підготовки фахівців вищої освіти в умовах дистанційного навчання»


22 листопада 2022 року Кафедрою менеджменту, бізнесу і адміністрування проведено Всеукраїнський науково-практичний вебінар для науково-педагогічних працівників «Технологічні засади професійної підготовки фахівців вищої освіти в умовах дистанційного навчання».
✔️Відповідно до плану наукових досліджень на 2022-2023 навчальний рік кафедрою менеджменту, бізнесу і адміністрування Державного біотехнологічного університету спільно з Харківською обласною громадською організацією «Науковий центр дидактики менеджмент-освіти» 22 листопада 2022 р. проведено Всеукраїнський науково-практичний вебінар для науково-педагогічних працівників «Технологічні засади професійної підготовки фахівців вищої освіти в умовах дистанційного навчання», який відбувся на електронній платформі Google meet у формі обміну науково-педагогічним досвідом, напрацьованим закладами вищої освіти України в період формування цифрового освітнього простору.
✔️З вітальним словом до учасників наукового заходу звернувся проректор з наукової роботи університету, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, д.т.н., професор, Михайлов В.М., який закцентував увагу на необхідності створення системи освіти нового покоління, що має органічно поєднати професійну підготовку кадрів із сучасними цифровими технологіями, фундаментальними та прикладними науковими дослідженнями в галузі управління педагогічними процесами.
Під час онлайн-зустрічі були обговорені питання технологічного забезпечення професійної підготовки здобувачів в режимі віддаленого доступу; організаційно-методичної підтримки їх самостійної та індивідуальної роботи в умовах впровадження педагогічної технології управління навчально-творчою діяльністю студентів, формування технологічної культури розумової праці та інші.
✔️Під час обговорення було надано рекомендації з впровадження в освітнє середовище дидактичних засобів активізації дослідницької роботи майбутніх фахівців. Вебінар пройшов в режимі онлайн-взаємодії у формі діалогу з науково-педагогічними працівниками ЗВО України з активною дискусією щодо зазначеної тематики.
✔️За програмою у вебінарі взяли участь 79 учасників з 30 освітніх та наукових установ України.

15-16.06.2022 р. – VI Міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком соціально-економічних систем»


15-16 червня 2022 року у Державному біотехнологічному університеті пройшла VI Міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком соціально-економічних систем» (присвячена 100-річчю від Дня народження професора Турченка Михайла Михайловича).

Діяльність цього наукового заходу була спрямована на обговорення актуальних проблем розвитку науки, обмін досвідом між закладами вищої освіти України та світу, дослідження і обґрунтування теоретико-методичних засад управління розвитком соціально-економічних систем, що особливо актуалізується в часи воєнного стану


Структура студентського наукового гуртка «ТОП-МЕНЕДЖЕР»

28.05.2024 р. – Підсумкова зустріч учасників гуртка «ТОП-МЕНЕДЖЕР»
28 травня 2024 року відбулася підсумкова зустріч учасників гуртка «ТОП-МЕНЕДЖЕР»

Протягом 2023-2024 навчального року науковий гурток “ТОП-МЕНЕДЖЕР” досяг значних успіхів у реалізації своїх цілей та завдань. Учасники гуртка активно залучалися до різноманітних освітніх та практичних заходів, що сприяло їхньому професійному та особистісному розвитку.

Активна участь у діяльності гуртка сприяла розвитку лідерських якостей, управлінських навичок та розширенню мережі професійних контактів. Ці досягнення підтверджують високу ефективність обраної стратегії розвитку гуртка та є вагомим внеском у підготовку висококваліфікованих фахівців.

10.05.2024 р. – Студентський круглий стіл: «Сучасні тенденції в управлінні та адмініструванні: нові парадигми та можливості»
10 травня 2024 року кафедра менеджменту, бізнесу і адміністрування разом з ПВНЗ «Інститут психології і підприємництва» провели круглий стіл «Сучасні тенденції в управлінні та адмініструванні: нові парадигми та можливості» де учасники студентського гуртка ТОП-МЕНЕДЖЕР, здобувачі спеціальностей 073 Менеджмент і 281 Публічне управління та адміністрування мали можливість поділитися своїми дослідженнями та ідеями.
Дякуємо здобувачам за актуальні дослідження які стосуються вирішенню проблем управління в різних сферах діяльності. Бажаємо їм успіхів по втіленню їхніх ідей і наснаги в подальших дослідженнях!

06.10.2023 р. – Перше засідання студентського наукового гуртка «ТОП-МЕНЕДЖЕР» у 2023/2024 н.р.

6 жовтня 2023 року відбулося перше засідання наукового гуртка ТОП-МЕНЕДЖЕР. На засіданні привітали нових учасників, затвердили план діяльності.
Бажаємо всім учасникам натхнення і успіхів.

26.06.2023 р. – Заключне засідання студентського наукового «ТОП-МЕНЕДЖЕР»

29 червня 2023 року відбулося заключне засідання гуртка «ТОП-МЕНЕДЖЕР», на якому було підведено підсумки його діяльності.
🔶 Гурток “ТОП-МЕНЕДЖЕР” активно працював над розвитком навичок та знань учасників у сфері управління. Учасники гуртка приймали участь у різноманітних наукових і навчальних заходах, включаючи онлайн-курси, семінари, тренінги та практичні вправи.
🔶Також варто відзначити, що учасники гуртка продемонстрували високу мотивацію та активну участь у всіх заходах.


Spoiler title

19 вересня 2022 року відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка “ТОП-МЕНЕДЖЕР”.

✅ На засіданні затвердили план роботи на 2022\2023 навчальний рік, а також привітали нових учасників.
✅ Доцент кафедри Юлія САГАЧКО розповіла про наукові напрямки діяльності кафедри, важливість професійного зростання та надала рекомендації для покращення пам’яті.