Звіт РhD-докторантів кафедри інтегрованих електротехнологій та енергетичного машинобудування

На засіданні кафедри інтегрованих електротехнологій та енергетичного машинобудування 23.04.2024 р. в онлайн-режимі відбулось заслуховування звітів РhD-докторантів кафедри четвертого року навчання Смілика Максима Михайловича та Мольского Олександра Сергійовича.

Здобувачі наукового ступеня «доктор філософії» висвітлили інформацію про та стан роботи над теоретичною та експериментальною частинами дисертації та стан підготовки розділів дисертації, загальну кількість публікацій, зокрема у виданнях, що входять до наукометричних баз даних, у фахових журналах, у збірниках матеріалів конференцій різного рівня в Україні й за кордоном. А також виконання індивідуального плану роботи аспіранта.

Протягом засідання відбулася конструктивна онлайн-дискусія, одноголосним було рішення кафедри затвердити звіти аспірантів. Враховуючи Постанову КМУ від 21.03.2022 р. N 341 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. N 44», де зазначено, що «….період дії воєнного стану, а також наступні три місяці після його припинення або скасування, не враховуються під час обчислення строків, визначених «Порядком присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії», затвердженим цією постановою, клопотати перед Вченою радою ДБТУ щодо подовження терміну виконання дисертаційного дослідження на один рік (до червня 2025 р.)