Вступна кампанія

ВСТУП до аспірантуриВСТУП до докторантури

Перелік документів,
що подаються для вступу до аспірантури:

 1. Заява про прийом до аспірантури – подається на ім’я ректора
 2. Заява про призначення наукового керівника дисертаційного дослідження
 3. Копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»
 4. Копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць)
 5. Копія документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього
 6. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см
 7. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (в разі, якщо вступник претендує на отримання стипендії під час навчання)
 8. Витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету/інституту про рекомендацію до вступу до аспірантури
 9. Список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений завідуючим кафедри до якої планується вступ. У списку виділити публікації у фахових виданнях та у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science
 10. Згода на збір та обробку персональних даних

Пакет документів надавати особисто до відділу аспірантури за адресою вул.Алчевських 44, каб.311


Додаток 9 до Правил прийому до аспірантури та докторантури ДБТУ у 2023 році
Наказ про призначення предметних комісій для прийому вступних іспитів до аспірантури у 2023 році, затвердження складу апеляційної комісії та розкладу вступних випробувань
Про зміну вартості освітньої послуги з підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня у 2023-2024 н.р.
Про індексацію вартості навчання у 2023 році


Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня доктора філософії на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) проводиться в такі строки:

Початок прийому заяв та документів 03 липня 2023 року
Закінчення прийому заяв та документів 13 серпня 2023 року
Строки проведення вступних випробувань 21 серпня 2023 року –
28 вересня 2023 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення До 29 серпня 2023 року
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення До 30 серпня 2023 року
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб До 30 серпня 2023 року
Оприлюднення наказу про зарахування вступників на місця державного замовлення До 01 вересня 2023 року
Програми вступних фахових іспитів для здобуття ступеня «Доктор філософії» на основі РВО «Магістр»

Розклад консультацій та вступних іспитів до аспірантури у 2023 році

Перелік документів,
що подаються для вступу до докторантури:

 1. Заява про прийом до докторантури – подається на ім’я ректора
 2. Письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним працівником відповідного вищого навчального закладу із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури
 3. Витяг із рекомендацією до вступу в докторантуру (кафедра)
 4. Витяг із рекомендацією до вступу в докторантуру (факультет)
 5. Розгорнута пропозиція, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту (у двох примірниках)
 6. Розгорнутий план докторської дисертації (у двох примірниках)
 7. Список опублікованих наукових праць і винаходів
 8. Копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»
 9. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (в разі, якщо вступник претендує на отримання стипендії під час навчання)
 10. Копія диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії або кандидата наук
 11. Копія документа про вчене звання
 12. Особовий листок за встановленою формою
 13. Автобіографія
 14. Копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних
 15. Дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см
 16. Копія трудової книжки, завірена за основним місцем роботи
 17. Згода на збір та обробку персональних даних

Пакет документів надіслати в електронному вигляді на e-mail:
📩 asp.dbtu@gmail.com